Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
150

I C 42/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu jest posiadaczem w złej wierze , skoro nie przedstawił żadnego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
Sygn. akt I C 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa C. M. i Z. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powodów C. M. i Z. M. solidarnie kwot
Czytaj więcej»

I C 80/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-06-08

Data publikacji: 2021-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie rażąco oznacza znaczne odbieganie przyjętego uregulowania od zasad uczciwego wyważenia praw i obowiązków
Sygn. akt I C 80/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : st. sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2021 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko T. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postępowania obciąża powoda. /-/ Piotr Chrzanowski
Czytaj więcej»

I C 80/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-06-22

Data publikacji: 2021-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie rażąco oznacza znaczne odbieganie przyjętego uregulowania od zasad uczciwego wyważenia praw i obowiązków
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 grudnia 2020 roku powód K. Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty domagał się zasądzenia od pozwanego T. Z. kwoty 2.547,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 11 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty tytułem niespłaconej kwoty wynikającej z umowy pożyczki. Jednocześnie powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu pow
Czytaj więcej»

I C 131/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do grobu jest właściwe tylko dla grobów ludzkich.
Sygn. akt I C 131/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 lutego 2016 roku E. D. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) Sp. z o.o. kwoty 1.200 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, a także zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. Na kwotę 1.200 zł składała się 1000 zł za doznaną przez powódkę krzywdę w związku z usunięciem grobu psa i 200 zł tytułem zwrotu kosztów opłacenia przedłużenia umowy o opiekę nad grobem na dalsze 5 lat. Pismem z dnia 15 kwietnia 2016 roku po
Czytaj więcej»

I C 183/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie dóbr osobistych powódki nie może być uznane jedynie za wyraz "złego małżeństwa" Skala tych ataków , ich intensywność , ich przestępczy charakter, nie pozwala ich kwalifikować jedynie jako złe stosunki między małżonkami.
Sygn. akt I C 183/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko P. B. o zadośćuczynienie 1.zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda J. B. kwotę 45.000zł (czterdziestu pięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 183/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie dóbr osobistych powódki nie może być uznane jedynie za wyraz "złego małżeństwa" Skala tych ataków , ich intensywność , ich przestępczy charakter, nie pozwala ich kwalifikować jedynie jako złe stosunki między małżonkami.
Sygn. akt I C 183/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 marca 2015 roku (k.1-3) powódka J. B. domagała się od pozwanego P. B. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną znęcaniem się fizycznym i moralnym w czasie trwania małżeństwa kwoty 45.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku. Powódka wniosła również o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania we
Czytaj więcej»

I C 232/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2022-08-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca nieruchomości nie ma obowiązku przeprowadzania postępowania dotyczącego stanu prawnego nieruchomości wykraczającego poza zwykłą staranność. Wystarczy zapoznanie się z treścią księgi wieczystej i ustalenie posiadacza nieruchomości
Sygn. akt I C 232/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 marca 2014 roku H. B. wniósł o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polegające na żądaniu dokonania w dziale II księgi wieczystej (...) , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, dla nieruchomości położonej w miejscowości G. , gmina C. , powiat czarnkowsko- (...) , składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych (...) wpisu prawa własności tejże nierucho
Czytaj więcej»

I C 237/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: poszkodowany ma prawo wynająć samochód tam gdzie jest to dla niego najdogodniejsze pod warunkiem, że ogólny koszt tego najmu nie będzie rażąco odbiegał od stawek rynkowych stosowanych przez podmioty konkurencyjne.
Sygn. akt I C 237/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : p.o.stażysty A. C. po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa „ B. rent a car” Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda „ B. rent a car” Sp. z
Czytaj więcej»

I C 263/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2022-01-31

Data publikacji: 2022-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: poszkodowany nie ma obowiązku naprawienia samochodu w warsztacie wskazanym przez zakład ubezpieczeń
Sygn. akt I C 263/20 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 sierpnia 2019 roku (k. 5-10) powód I. B. domagał się zasądzenia od pozwanego TUZ Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwoty 1.789,06 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 grudnia 2018 do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Powód wskazał, że wierzytelność, kt
Czytaj więcej»

I C 903/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z faktów powszechnie znanych wynika, że jeżeli samochód był naprawiany w związku z wypadkiem, to jego cena ulega obniżeniu, a więc nie ma znaczenia, iż zamontowano w nim elementy nowe.
Sygn. akt. I C 903/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 czerwca 2017 roku powód P. C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. Sp. j. wystąpił przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę. Powód domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 1510 zł tytułem częściowego odszkodowania z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia 13 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska powód wskazał, że w wyniku koli
Czytaj więcej»