Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
115

I Ns 1233/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w ramach zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie można domagać się w trybie art.199 kc wyrażenia zgody na instalację gazu ziemnego do kuchenek gazowych w mieszkaniach właścicieli poszczególnych lokali i nakazać właścicielowi lokalu usunięcie butli gazowej ze swojego lokalu
Sygn. akt I Ns 1233/15 POSTANOWIENIE Dnia 18 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z wniosku E. Z. , M. K. , K. K. , P. F. przy uczestnictwie B. K. , J. K. , A. K. , P. K. o rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 1 oddala wniosek, 2 kosztami postępowania obciąż
Czytaj więcej»

I C 42/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu jest posiadaczem w złej wierze , skoro nie przedstawił żadnego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
Sygn. akt I C 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa C. M. i Z. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powodów C. M. i Z. M. solidarnie kwot
Czytaj więcej»

I C 143/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: potwierdzeniem złożenia oświadczenia pod umową pisemną jest podpis strony umowy
Sygn. akt I C 143/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 lipca 2014 roku (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od J. S. kwoty 2.888,96 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód twierdził, iż pozwany zawarł umowę z (...) Sp. z o.o. na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Na rzecz tego wierzyciela winien uiścić kwotę dochodzoną pozwem. Ponieważ powód nabył w tym zakr
Czytaj więcej»

I C 153/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalając zadośćuczynienie Sąd bierze pod uwagę zakres odczuwanej krzywdy na chwilę wyrokowania. Z upływem lat siła negatywnych przeżyć musi ulec osłabieniu
Sygn. akt I C 153/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 18 lutego 2015 roku R. Ł. wystąpiła przeciwko (...) S.A. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 36.500 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 4 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty za doznaną krzywdę na skutek śmierci osoby najbliższej – brata. Ponadto powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4.800 zł wraz z opłata skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. W
Czytaj więcej»

I C 153/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oceniając rozmiar doznanej krzywdy należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, w tym rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie i czas trwania, nieodwracalność następstw, poczucie bezradności społecznej.
Sygn. akt I C 153/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda W. W. kwotę 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) z
Czytaj więcej»

I C 162/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Art.498 kc określa skutki umorzenia, anuluje od chwili, gdy postępowanie stało się możliwe obowiązek zapłaty odsetek czy kar umownych
Sygn. akt I C 162/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko M. W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1.w części, to jest co do kwoty 2.282,39 zł (dwóch tysięcy osiemdziesięciu dwóch złotych trzydziestu dziewięc
Czytaj więcej»

I C 183/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie dóbr osobistych powódki nie może być uznane jedynie za wyraz "złego małżeństwa" Skala tych ataków , ich intensywność , ich przestępczy charakter, nie pozwala ich kwalifikować jedynie jako złe stosunki między małżonkami.
Sygn. akt I C 183/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko P. B. o zadośćuczynienie 1.zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda J. B. kwotę 45.000zł (czterdziestu pięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 183/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie dóbr osobistych powódki nie może być uznane jedynie za wyraz "złego małżeństwa" Skala tych ataków , ich intensywność , ich przestępczy charakter, nie pozwala ich kwalifikować jedynie jako złe stosunki między małżonkami.
Sygn. akt I C 183/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 marca 2015 roku (k.1-3) powódka J. B. domagała się od pozwanego P. B. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną znęcaniem się fizycznym i moralnym w czasie trwania małżeństwa kwoty 45.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku. Powódka wniosła również o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania we
Czytaj więcej»

I C 212/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nakłady spadkobiercy na majątek testatora poniesione przed jego śmiercią,których charakteru strony w momencie ponoszenia nakładów nie określiły, nie stanowią długów spadkowych.
Sygn. akt I C 212/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 stycznia 2014 roku P. M. na podstawie art. 991k.p.c. wniósł o zasądzenie od S. M. na jego rzecz kwoty 47.000 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu. Ponadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w taryfowej wysokości oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu powód podniósł, iż spadkodawczyni E. M. w tes
Czytaj więcej»

I C 232/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca nieruchomości nie ma obowiązku przeprowadzania postępowania dotyczącego stanu prawnego nieruchomości wykraczającego poza zwykłą staranność. Wystarczy zapoznanie się z treścią księgi wieczystej i ustalenie posiadacza nieruchomości
Sygn. akt I C 232/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 marca 2014 roku H. B. wniósł o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polegające na żądaniu dokonania w dziale II księgi wieczystej (...) , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, dla nieruchomości położonej w miejscowości G. , gmina C. , powiat czarnkowsko- (...) , składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych (...) wpisu prawa własności tejże nierucho
Czytaj więcej»