Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
148

I C 42/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu jest posiadaczem w złej wierze , skoro nie przedstawił żadnego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
Sygn. akt I C 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa C. M. i Z. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powodów C. M. i Z. M. solidarnie kwot
Czytaj więcej»

I C 80/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-06-08

Data publikacji: 2021-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie rażąco oznacza znaczne odbieganie przyjętego uregulowania od zasad uczciwego wyważenia praw i obowiązków
Sygn. akt I C 80/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : st. sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2021 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko T. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postępowania obciąża powoda. /-/ Piotr Chrzanowski
Czytaj więcej»

I C 80/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-06-22

Data publikacji: 2021-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie rażąco oznacza znaczne odbieganie przyjętego uregulowania od zasad uczciwego wyważenia praw i obowiązków
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 grudnia 2020 roku powód K. Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty domagał się zasądzenia od pozwanego T. Z. kwoty 2.547,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 11 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty tytułem niespłaconej kwoty wynikającej z umowy pożyczki. Jednocześnie powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu pow
Czytaj więcej»

I C 153/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oceniając rozmiar doznanej krzywdy należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, w tym rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie i czas trwania, nieodwracalność następstw, poczucie bezradności społecznej.
Sygn. akt I C 153/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda W. W. kwotę 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) z
Czytaj więcej»

I C 162/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Art.498 kc określa skutki umorzenia, anuluje od chwili, gdy postępowanie stało się możliwe obowiązek zapłaty odsetek czy kar umownych
Sygn. akt I C 162/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko M. W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1.w części, to jest co do kwoty 2.282,39 zł (dwóch tysięcy osiemdziesięciu dwóch złotych trzydziestu dziewięc
Czytaj więcej»

I C 183/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie dóbr osobistych powódki nie może być uznane jedynie za wyraz "złego małżeństwa" Skala tych ataków , ich intensywność , ich przestępczy charakter, nie pozwala ich kwalifikować jedynie jako złe stosunki między małżonkami.
Sygn. akt I C 183/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko P. B. o zadośćuczynienie 1.zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda J. B. kwotę 45.000zł (czterdziestu pięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 183/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie dóbr osobistych powódki nie może być uznane jedynie za wyraz "złego małżeństwa" Skala tych ataków , ich intensywność , ich przestępczy charakter, nie pozwala ich kwalifikować jedynie jako złe stosunki między małżonkami.
Sygn. akt I C 183/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 marca 2015 roku (k.1-3) powódka J. B. domagała się od pozwanego P. B. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną znęcaniem się fizycznym i moralnym w czasie trwania małżeństwa kwoty 45.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku. Powódka wniosła również o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania we
Czytaj więcej»

I C 764/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2022-06-01

Data publikacji: 2022-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na tablecie nie da się złożyć dwóch identycznych podpisów
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 7 października 2020 roku powód (...) S.A. z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 2.756,39 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 492 zł od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 2.264,39 zł od dnia 11 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną na pojeździe w zdarzeniu komunikacyjnym, a nadto o zasądzenie kosztów p
Czytaj więcej»

I C 893/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-09-10

Data publikacji: 2019-10-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie powinno wynagrodzić doznane przez pokrzywdzonego cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić mu przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych.
Sygn. akt I C 893/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : p.o. stażysty Anna Chylewska po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa O. S. J. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda O. S. J. kwotę 60.000 zł (sześ
Czytaj więcej»

I C 893/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-09-25

Data publikacji: 2019-10-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie powinno wynagrodzić doznane przez pokrzywdzonego cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić mu przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych.
Sygn. akt I C 893/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 1 sierpnia 2018 roku powód O. S. J. wystąpiła przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 60.000 zł za doznaną krzywdę po śmierci matki K. S. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty. Ponadto powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa prawnego. W odpowiedzi na pozew pozwany wniós
Czytaj więcej»