Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
150

I Ns 273/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla posiadacza samoistnego mającego doprowadzić do zasiedzenia nieruchomości niezbędne jest przejawianie aktywności na nieruchomości, faktyczne władztwo rozumiane jako wykorzystywanie nieruchomości , czerpanie z niej pożytków, zarządzanie nią, a nie jedynie wykonywanie czynności prawnych związanych z nieruchomością jak płacenie podatków.
Sygn. akt I Ns 273/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzciance – Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Piotr Chrzanowski Protokolant : st. sekr. sąd. Agnieszka Kisała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017r. w Trzciance sprawy z wniosku T. K. przy uczestnictwie A. P. o zasiedzenie 1 oddala wniosek, 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę i z tego tytułu zasądza od wnioskodawcy T. K. na rzecz uczestniczki postępowania A. P. kwotę 5.130,99 złoty
Czytaj więcej»

I Ns 422/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o zwrot nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów
Sygn. akt I Ns 422/14 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu dnia 31 maja 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z wniosku H. B. , zam. ul. (...) , (...)-(...) C. przy uczestnictwie A. T. i I. T. o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów na nieruchomość 1.znosi współwłasność nieruchomości zabudowanej położonej w C. , Gmina M.
Czytaj więcej»

I Ns 394/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2022-05-12

Data publikacji: 2022-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Współwłaściciel żądający stwierdzenia zasiedzenia idealnego udziału innego współwłaściciela musi udowodnić, że zmienił zakres swojego posiadania i urzeczywistnił tę zmianę wobec współwłaścicieli.
Sygn. akt I Ns 394/21 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 5 lipca 2021 roku M. P. (1) wystąpiła o stwierdzenie, że K. P. (1) nabył przez zasiedzenie z dniem 19 września 2004 roku udział wynoszący ½ w nieruchomości o powierzchni 0,3616 ha, położonej w C. , gmina C. , działka o numerze ewidencyjnym (...) , dla której Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w C. prowadzi księgę wieczystą (...) . Pełnomocnik wnioskodawcy wniósł też o zasądzenie na rzecz wnioskodawczyni
Czytaj więcej»

I Ns 394/21

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2022-04-28

Data publikacji: 2022-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Współwłaściciel żądający stwierdzenia zasiedzenia idealnego udziału innego współwłaściciela musi udowodnić, że zmienił zakres swojego posiadania i urzeczywistnił tę zmianę wobec współwłaścicieli.
Sygn. akt I Ns 394/21 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : st. sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu dnia 21 kwietnia 2022 roku w T. na rozprawie sprawy z wniosku M. P. (1) przy uczestnictwie M. G. , E. D. , E. P. , M. P. (2) o zasiedzenie nieruchomości 1.stwierdza, że K. P. syn J. i Z. nabył do wspólności majątkowej małżeńskiej posiadanej z M. P. (1) przez zasiedzenie
Czytaj więcej»

I Ns 422/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o zwrot nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów
Sygn. akt I Ns 422/14 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2014 roku H. B. wystąpiła o zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej – budynku mieszkalnego z garażem położonej w C. przy ul. (...) , na działce gruntu nr (...) , o powierzchni 0.07.61 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr (...) , poprzez przyznanie rzeczonej nieruchomości w całości na wyłączną własność wnioskodawczyni oraz spłatę przez wnio
Czytaj więcej»

I Ns 461/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz samoistny nie może doliczyć sobie okresu posiadania poprzednika jeżeli był on właścicielem
Sygn. akt I Ns 461/16 UZASADNIENIE Pismem z dnia 18 kwietnia 2016 roku B. R. , M. B. i A. R. wystąpili o stwierdzenie, iż J. R. i B. R. nabyli na współwłasność po połowie przez zasiedzenie część nieruchomości położonej w B. , Gmina T. , dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...) o powierzchni 0.31.00 ha zabudowana budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym, a stanowiącą własność T. K. i Z. K. . Uczestnicy Z. K. i T. K. wnieśli o
Czytaj więcej»

I Ns 1002/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zgłaszając zasiedzenie prawa odpowiadającego treści służebności przesyłu uczestnik był zobowiązany dokładnie określić zakres prawa, które jego zdaniem zasiedział
Sygn. akt I Ns 1002/14 UZASADNIENIE Pismem z dnia 16 września 2013 roku wnioskodawca U. H. wniosła o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą działkę nr (...) opisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie księdze wieczystej KW nr (...) na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. i na rzecz nieruchomości władnącej, której treścią jest znoszenie prawa wstępu, posadowienia, u
Czytaj więcej»

I Ns 1081/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do czasu ustanowienia służebności przesyłu uczestnik nie ma żadnego obowiązku zapłaty wynagrodzenia za prawo, które wówczas jeszcze nieruchomości wnioskodawcy nie obciąża, a tym samym nie jest w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia
Sygn. akt I Ns 1081/14 UZASADNIENIE Pismem z dnia 26 czerwca 2014 roku wnioskodawca B. B. i M. B. wnieśli o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą działki nr (...) opisane w prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie księgach wieczystych nr (...) na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. i na rzecz nieruchomości władnącej, której treścią jest znoszenie prawa wstępu, posadowie
Czytaj więcej»

I Ns 801/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W razie wątpliwości należy przyjąć , iż dana rzecz wchodzi do majątku wspólnego jeżeli została nabyta w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a nie ma jednoznacznych dowodów, iż nabycie nastąpiło do majątku osobistego.
Sygn. akt I Ns 801/15 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 22 lipca 2015 roku B. L. , poprzednio L. – J. , wystąpiła o podział majątku wspólnego jaki posiadała z J. J. (2) . Wnioskodawczyni wskazała, iż w skład majątku wspólnego wchodzi: - wierzytelność z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z jego wyposażeniem położonego w P. przy ul. (...) , dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) o wartości 220.000 zł, - wierzytelność z tytułu najmu mieszkal
Czytaj więcej»

I C 893/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-09-25

Data publikacji: 2019-10-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie powinno wynagrodzić doznane przez pokrzywdzonego cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić mu przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych.
Sygn. akt I C 893/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 1 sierpnia 2018 roku powód O. S. J. wystąpiła przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 60.000 zł za doznaną krzywdę po śmierci matki K. S. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty. Ponadto powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa prawnego. W odpowiedzi na pozew pozwany wniós
Czytaj więcej»